author profile
Državni svet RS

Tor, 10. dec 2019 ob 07:00

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je skupaj z ožjo skupino strokovnjakov predstavil javnosti predlog osnutka pristojnosti in nalog, ki naj bi jih imele nove pokrajine v Sloveniji. ...
 author profile
Državni svet RS

Tor, 10. dec 2019 ob 07:00

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Ljubljana, 10. december 2019 – Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je skupaj z ožjo skupino strokovnjakov predstavil javnosti predlog osnutka pristojnosti in nalog, ki naj bi jih imele nove pokrajine v Sloveniji. Prav tako je imenoval nova nosilca s strani Državnega sveta kot koordinatorja projekta; projekt bosta tako koordinirala državna svetnika Milan Ozimič ter Dušan Strnad, ki sta tudi sicer zadolžena za vodenje delovnih teles na področju lokalne samouprave. Za strokovno skupino je šestmesečno tvorno in enotno delo, katerega končni rezultat je pregled prenosa nalog in pristojnosti na pokrajine. Pri tem se je upoštevalo tudi širše sistemske predpise. Do predvidoma 20. februarja bo o vsebini odprta javna razprava. V tem času bo ožja skupina v sodelovanju z Vlado pripravila še oceno fiskalne kapacitete pokrajin. Le tako bomo lahko pričeli z dejanskim procesom policentričnega razvoja Slovenije nekje do leta 2030, so bili enotni sogovorniki. 

Po mnenju Alojza Kovšce smo v procesu priprave enega najpomembnejših strateških projektov, ki potekajo trenutno v Sloveniji. Prav zato je pomembno, da smo nanj dobro pripravljeni, da imamo dobro dodelana strokovna izhodišča, ter nenazadnje močno politično voljo, da ta proces le izpeljemo do konca. V Državnem svetu se tega dobro zavedamo, prav zato bomo prednostno posvečali svoj delovni čas in aktivnosti za iskanje kar se da širokega konsenza med lokalnimi okolji, tako med asociacijami lokalne samouprave, župani kot tudi občinskimi sveti. Paralelno bomo peljali še dialog z vlado ter pristojnimi ministrstvi ter poslanskimi skupinami v Državnem zboru.

Vodja skupine dr. Boštjan Brezovnik je poudaril, da je Katalog 'Pristojnosti in naloge pokrajin' obsežen pregled zadev širšega pomena, nalog regionalnega pomena in državnih nalog, ki se bodo ob ustanovitvi prenesle v izvajanje pokrajinam. Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, nadzorni odbor pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druga telesa v pokrajini. Vsi predpisi, ki določajo oz. bodo določali pristojnosti in naloge pokrajin so razdeljeni v 10 osnovnih poglavij in v okviru teh v podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo, s predlogi sprememb in dopolnitev ter pojasnili 157 zakonov na 900 straneh. Ob navedenem je ožja strokovna skupina pripravila tudi razmejitev med pristojnostmi ter nalogami pokrajin in pristojnostmi ter nalogami občin. Pri določitvi pristojnosti in nalog pokrajin je ožja strokovna skupina izhajala iz vsebine predloga Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin, ki ga je pripravila Vlada Republike Slovenije v letih 2006 – 2008.

Dr. Gorazd Trpin se je v svoji predstavitvi izpostavil naslednje izvirne naloge pokrajin:

 • Priprava in sprejem dolgoročnih strateških razvojnih dokumentov za pospeševanje razvojne odličnosti na ekonomskem, okoljskem in socialnem področju;
 • Priprava in sprejem regionalnih prostorskih aktov kot podlag za pripravo izvedbenih dokumentov na lokalni ravni;
 • Sprejem načrtov razvoja prometnega sistema v pokrajini in izvajanje programov ukrepov na področju cestnega prometa;
 • Načrtovanje politike in sprejemanje programov za pospeševanje gospodarskega razvoja, razvoja turizma in zagotavljanje izvajanja ukrepov za spodbujanje podjetništva in turizma;
 • Sprejemanje, koordinacija in izvajanje energetskih konceptov pokrajine;
 • Načrtovanje strukturne kmetijske politike in izvajanje ukrepov državnih pomoči regionalnega pomena ter sodelovanje pri pripravi programa za razvoj podeželja in ribištva;
 • Sprejemanje, izvajanje in zagotavljanje sredstev za stanovanjski program;
 • Izvajanje zemljiške politike regionalnega pomena;
 • Sprejemanje in izvajanje programov varstva okolja, varstva naravnih vrednot in programov upravljanja;
 • Sprejemanje programov razvoja visokega šolstva in raziskav regionalnega pomena;
 • Sprejemanje programov razvoja šolstva in športa;
 • Sprejemanje programov zdravstvenega varstva;
 • Načrtovanje in organizacija socialnovarstvene storitve in programov s področja dela, družine in socialnega varstva;
 • Sprejemanje programov razvoja kulturnih dejavnosti;
 • Sprejemanje programov in izvajanje ukrepov zaščite in reševanja;
 • Načrtovanje in izvajanje ukrepov za integracijo tujcev ter zagotavljanje mreže pomoči pri integraciji;
 • Urejanje in opravljanje drugih nalog regionalnega pomena, ki se določijo z zakonom.


Ob navedenem bi pokrajina izvrševala naloge iz državne pristojnosti, ki jih danes izvršujejo upravne enote in ki se bodo določile z zakonom, in se nanašajo na upravne naloge s področja gospodarstva, turizma in gostinstva, kmetijstva, razlastitev in služnosti v javnem interesu, upravnih dovoljenj za poseganje v prostor, graditev in uporabo zgrajenih objektov ter vodenja registrov na stanovanjskem področju. Ravno tako bi pokrajine opravljale naloge inšpekcijskega nadzora iz državne pristojnosti.

Načrt nujnih strateških in operativnih sprememb podporne pokrajinske zakonodaje je predstavil dr. Anton Igličar. Podal je predlog, da naj Državni svet po posvetu s predsednikom republike začne javno razpravo glede predloga kataloga pristojnosti, ki naj bi trajala do predvidoma 20. februarja 2020. Ožja strokovna skupina pa bo pripravila s področja fiskalne decentralizacije oceno fiskalne kapacitete predlaganih pokrajin in pripravila osnutek Zakona o financiranju pokrajin in občin /ZFPokO/ ter ob podpori in aktivnem sodelovanju Vlade Republike Slovenije pripravila še oceno finančnih posledic prenosa predlaganih nalog v pristojnost pokrajin.

Več o vsebini si lahko pridobite na www.pokrajine.si.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Teme
pokrajine
Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Državni svet in strokovna ekipa predstavlja predlog pristojnosti in nalog pokrajin