author profile
Državni svet RS

Sre, 9. dec 2020 ob 17:01

Seja je minila v znamenju podpore dopolnjenemu predlogu zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v razvoju ter sprememb Zakona o vrtcih.
 author profile
Državni svet RS

Sre, 9. dec 2020 ob 17:01

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Današnja 35. redna seja Državnega sveta je minila v znamenju podpore dopolnjenemu predlogu zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v razvoju ter sprememb Zakona o vrtcih. Dnevni red pa so razširili s predlogom odgovora na poziv Ustavnega sodišča RS glede parlamentarne preiskave v zadevi Kangler.

Državni svet je podprl prizadevanje pristojnega ministrstva za sistemsko rešitev problematike obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v razvoju in izpostavil, da tudi na srednjih šolah že potekajo projekti individualne izobraževalne obravnave mladostnikov s tovrstnimi težavami in motnjami, saj na ta način lahko zaključijo šolanje. Državni svet je podprl namen zakona, da s pomočjo na novo opredeljenih strokovnih centrov in določenih strokovnih timov otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami ostanejo v izobraževalnem sistemu; saj bi se jim tako zagotovilo celovito in individualno strokovno obravnavo oz. pomoč, to je z individualnim izobraževalnim načrtom, z različnimi dnevnimi oblikami, prek produkcijske šole z namenom, da se naučijo funkcionirati v socialnem okolju. Preimenovanje zavodov v strokovne centre pa po mnenju državnih svetnikov dejansko pomeni nadgradnjo strokovne organizacije dela na tem področju.

Na seji so državni svetniki podprli tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Državni svet pričakuje od pristojnega ministrstva, da bo nadaljevalo s pripravo zakonskih sprememb glede izpostavljenih vprašanj in odpravilo anomalije ter že v prehodno obravnavo vključilo vse relevantne deležnike od strokovnih združenj, skupnosti občin do reprezentativnih sindikatov itd. V predšolsko dejavnost je vključenih 90.000 otrok, ki večino dneva preživijo v vrtcih, zato je še kako pomembno, da se zagotovijo kakovostni strokovni in tehnični pogoji za kakovostno izvajanje vzgojnih programov.

Državni svetniki so se seznanili še z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019 in z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2019. Podali pa so tudi odgovor na vlogo Vlade RS glede zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu. Pri tem državni svetniki menijo, da ob dejanski omejenosti sredstev, iz katerih se financira zdravstveno varstvo, predstavlja omejitev porabe, ki izhaja iz vključenosti blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja v OdlPSD, dodatno omejevanje. To protiustavno posega v pravici do zdravstvenega varstva in do socialne varnosti ter ne zagotavlja spoštovanja načela socialne države in enakosti pri uresničevanju pravic do zdravstvenega varstva ter do socialne varnosti. Opozorili so še, da mora država, ki je socialna država, vselej tehtati med zagotavljanjem individualnih pravic in javnim interesom, ki se kaže v zagotavljanju stabilnega financiranja zdravstvenega varstva skozi vse faze gospodarskega cikla, vendar pri tem ne sme protiustavno posegati v obstoječe pravice.

Dnevni red seje so razširili še z odgovorom Ustavnemu sodišču glede ocene ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi v primeru ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih. Državni svet tako meni, da je Akt o odreditvi parlamentarne preiskave, št. 020-02/19-12/95 z dne 12. 7. 2019, Uradni list RS, št. 46/201 ustaven in zakonit in na podlagi tega ustanovljena parlamentarna komisija legitimna.

Državni svetniki so podali tudi devet vprašanj in pobud. Tako je državni svetnik mag. Peter Požun dal pobudo, da naj pristojno ministrstvo in Vlada RS v predvideni t. i. sedmi protikoronski paket zakonodajnih ukrepov vključita zakonske podlage za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega na delovnem mestu plačne skupine J v zdravstvu in socialnem varstvu. Državni svetnik Danijel Kastelic je predlagal, naj Ministrstvo za kulturo nemudoma zagotovi zakonske podlage za obvezno sprotno podnaslavljanje oziroma predvajanje oddaj Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v slovenskem znakovnem jeziku za gluhe in naglušne osebe, slepim in slabovidnim osebam pa zagotovi spremljanje ključnih informacij preko govornega bralnika slovenskih besedil (t. i. e-bralca) oz. zvočnih podnapisov. Državni svetnik Tomaž Horvat je podal pobudo, da naj se tranzitni promet do Italije preko Vipavske doline prepove za vsa tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in preusmeri preko avtoceste A3 (razcep Gabrk pri Divači do MMP Fernetiči), ki je sestavni del evropskih poti E61 in E70. V Interesni skupini negospodarskih dejavnosti pa so podali pobudo, da predsednik RS, Vlada RS, Državni zbor RS in vse politične stranke v času trajanja epidemije COVID-19 začnejo ravnati odgovorno, da umirijo politična nesoglasja, da začnejo sodelovati ter da si prizadevajo za medsebojno strpnost in sočutje do tistih, ki v trenutnih razmerah najbolj trpijo. Dr. Matjaž Gams in dr. Branka Kalenić Ramšak pa sta Vladi RS predlagala, naj v predviden, t. i. sedmi protikoronski paket zakonodajnih ukrepov (PKP7), ne vključi določbe, ki se nanaša na prenehanje delovnega razmerja zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj 40 leti pokojninske dobe. Takšno »prisilno« upokojevanje je za mnogo poklicev, zlasti intelektualnih, nesmiselno. Obstajati mora možnost, da se posamezniki, glede na naravo poklica in svoje psihofizične zmožnosti tudi ob dopolnitvi starosti 65 let in 40 let pokojninske dobe, lahko odločijo podaljšati trajanje svoje zaposlitve.

Pod zadnjo točko so sprejeli tudi sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta.

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Na zadnji letošnji redni seji o zakonih, povezanih z varstvom otrok