author profile
Državni svet RS

Tor, 27. sep 2022 ob 23:46

 author profile
Državni svet RS

Tor, 27. sep 2022 ob 23:46

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Državni svet Republike Slovenije in Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN sta so-organizirala posvet z naslovom Ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. Namen posveta je bil ozavestiti družbo in odločevalce na ravni države o gluhoslepoti ter o izzivih, s katerimi se soočajo osebe z gluhoslepoto v vsakdanjem življenju. 

Gluhoslepota pomeni hkratno kombinirano okvaro sluha in vida, ki je tako resna, da se čuta med sabo ne moreta nadomeščati. Želja oseb z gluhoslepoto je, da bi se jo obravnavalo kot samostojno, specifično invalidnost, in ne seštevek dveh ločenih invalidnosti. Pojem gluhoslepote bi bilo prav tako treba redefinirati, in sicer tako, da bi se sledilo nordijski definiciji gluhoslepote, ki gluhoslepoto definira kot kombinirano okvaro vida in sluha, ki je tako resna, da je težko, da bi se čuta medsebojno kompenzirala. Slednje bi predstavljalo tudi podlago za ureditev statusa oseb z gluhoslepoto v okviru zakonodaje. 

Kljub temu, da je Slovenija kot prva država na svetu v svojo ustavo zapisala pravico do uporabe jezika gluhoslepih, v slovenski zakonodaji pojem namreč trenutno  »gluhoslepote« še ni ustrezno urejen, kar vpliva tudi na možnost uveljavljanja pravic oseb z gluhoslepoto na različnih področjih življenja, npr. pravice do uporabe in učenja lastnega jezika, pravice do informiranja v prilagojenih načinih sporazumevanja, pravice do vključitve v izobraževalni proces, pravice do neodvisnega življenja in polnega sodelovanja v družbi ter pravice do informiranosti in enakopravnega koriščenja storitev.

Iz predstavljenih osebnih izkušenj oseb z gluhoslepoto in njihovih najbližjih je bilo moč razbrati, da so potrebe oseb z gluhoslepoto specifične in da se razlikujejo tudi  znotraj skupnosti gluhoslepih, zato bi bilo sistem pomoči nujno treba prilagoditi vsakemu posamezniku. Kot podlaga za navedene prilagoditve pa bi morale služiti splošne zakonske pravice za vse osebe z gluhoslepoto. Posledično je bil eden od glavnih ciljev posveta predstavitev vsebine predloga zakona, ki ga je pripravilo Združenje gluhoslepih DLAN in s katerim bi se uredilo ključna odprta vprašanja pravic oseb z gluhoslepoto. 

Ker je za skupnost oseb z gluhoslepoto ključnega pomena, da bi se navedeni zakon čim prej sprejelo in uveljavilo, so udeleženci posveta v okviru zaključkov posveta med drugim pozvali Vlado Republike Slovenije, da pripravljen predlog zakona prouči in v svojem imenu vloži v zakonodajno proceduro v najkrajšem možnem času. V nasprotnem primeru je Državni svet ponudil možnost, da prevzame vlogo predlagatelja zakona v skladu z njegovo ustavno dano pristojnostjo. 

V okviru zaključkov posveta je bilo opozorjeno tudi na to, da bi se ljudem z gluhoslepoto moralo tudi dejansko, ne zgolj na deklaratorni ravni, omogočiti svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih, ki je njihov naravni jezik. Ključnega pomena bi bilo zagotoviti tudi ustrezno pomoč osebam z gluhoslepoto in njihovim svojcem pri učenju in razumevanju jezika gluhoslepih. Prav tako pa bi jim bilo treba zagotoviti pravico do informiranja v jeziku gluhoslepih, prilagojeno posameznikovemu razumevanju, ter pravico do rabe storitev tolmačev za gluhoslepe in s tem pravico do primernega in dostopnega tolmačenja v vseh življenjskih situacijah.

Pozvano je bilo tudi k zagotovitvi zgodnje obravnave otrok z gluhoslepoto s celostnim pristopom ter zgodnje razvijanje jezika otrok z gluhoslepoto, vključno z ustreznimi prilagoditvami otrokom z gluhoslepoto v učnem procesu. 

Pomembno vlogo v življenju oseb z gluhoslepoto imajo njihovi svojci, zato bi bilo treba tudi njim nuditi ustrezno strokovno podporo, saj v boju za pravice svojih bližnjih, ki so gluhoslepi, pogosto ostajajo prepuščeni sami sebi in iznajdljivosti Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN. Posledično bi bilo nujno spodbujati razvoj strokovnega in znanstvenega dela na področju gluhoslepote ter zagotoviti tudi ustrezno usposobljen strokovni kader za delo z osebami z gluhoslepoto in njihovimi svojci.

Vsega navedenega osebe z gluhoslepoto, njihovi svojci in združenje, v katerega so povezani, ne zmorejo sami, zato bi bil v tej fazi nujno potreben angažma celotne družbe, predvsem za državnih institucij, vključno z izvršno in zakonodajno vejo oblasti. Tako osebe z gluhoslepoto kot Združenje gluhoslepih DLAN si želijo neposredne komunikacije in razumevanja s strani ključnih odločevalcev v državi ter ministrstev, ki se jih dotika izpostavljena problematika. Tako Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta sicer na posvetu izrazila namero iskanja ustreznih rešitev, ki pa bi jih bilo treba čim prej implementirati. 

Udeleženci posveta so v javnost poslali tudi poziv k zavedanju želje oseb z gluhoslepoto, da bi bili v družbi sprejeti in razumljeni. Slednje bi moral začutiti kot svojo človeško dolžnost sleherni prebivalec naše države.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Posvet o ureditvi statusa in pravic oseb z gluhoslepoto